نمونه گزارش جرم شناسی دیجیتال

گزارش موجود ساختار کلی یک گزارش نویسی جرم شناسی دیجیتال است که از یک کیس سرقت بانک و پولشویی است.قابل…

تومان 35/000